O projekcie

Projekt: "Jak ratujecie u Was?"

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska
Okres realizacji projektu: 01.01.2018-31.12.2020 (36 miesięcy)

Opis projektu

Projekt polega na współpracy polskich i czeskich służb ratownictwa medycznego z rejonu pogranicza polsko-czeskiego, obejmującego obszar działania EUWT Novum z o.o. Współpraca pomiędzy partnerami będzie się odbywała poprzez organizację po obu stronach granicy działań projektowych polegających na przeprowadzeniu wspólnych szkoleń, konferencji, ćwiczeń, staży wymiennych personelu medycznego. Głównym celem projektu jest zacieśnienie i zwiększenie intensywności współpracy pomiędzy jednostkami służb ratownictwa medycznego z Polski i Republiki Czeskiej.

Partnerzy projektu

  • Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o. o.
  • Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze (Partner Wiodący)
  • Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich
  • Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje
  • Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
  • Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje
  • Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku

Działania kluczowe

Konferencje

Działanie obejmuje zorganizowanie dwóch dwudniowych transgranicznych konferencji. Jedna z nich odbędzie się w Polsce, a druga w Republice Czeskiej. Pierwsza konferencja zainauguruje projekt a druga w Republice Czeskiej będzie podsumowaniem całego projektu. Konferencje wypełnią wykłady, które pozwolą się zaznajomić uczestnikom z działaniem służb ratownictwa medycznego w sąsiednim kraju. Dotyczyć one będą ograniczeń prawnych, organizacji opieki przedszpitalnej oraz innych specjalistycznych tematów. W konferencjach będą brali udział wszyscy partnerzy projektowi z obu stron granicy, którzy to będą zaangażowani w przygotowanie prezentacji oraz wystąpień podczas konferencji.

Staże wymienne pracowników medycznych 

W ramach projektu zorganizowane i przeprowadzone zostaną  staże wymienne pracowników medycznych z Polski i Czech. Podczas staży będą oni mogli zaznajomić się z funkcjonowaniem oraz specyfiką codziennej pracy w Pogotowiach Ratunkowych w sąsiednim kraju, m.in z wyposażeniem służb ratunkowych. Istotnym elementem staży wymiennych będzie możliwość zwrócenia uwagi na różnice w funkcjonowaniu służb ratownictwa medycznego po obu stronach granicy. W realizacji tegoż działania czynny udział będą brali wszyscy partnerzy projektowi (pogotowia ratunkowe) z obu stron granicy.

Wspólne ćwiczenia służb ratownictwa medycznego

Działanie to obejmuje zorganizowanie dwóch wspólnych ćwiczeń służb ratownictwa medycznego z Czech i Polski. Będą one realizowane w harmonogramie dwudniowych działań zespołów ratownictwa w warunkach pozorowanych – nocnych i dziennych. Przewidziano zorganizowanie stacji zadaniowych w których ratownicy medyczni będą mogli wykazać się nabytymi umiejętnościami i wiedzą z zakresu ratownictwa medycznego jednocześnie podnosząc swoje kwalifikacje. Zadania na poszczególnych stacjach zadaniowych będą dotyczyły szerokiego zakresu ratownictwa medycznego z uwzględnieniem sytuacji szczególnych, współpracy z innymi służbami ratowniczymi a w szczególności praktyczne postępowanie w sytuacji wystąpienia zdarzeń mnogich i masowych, postępowania z pacjentem urazowym, dorosłym i dzieckiem w stanie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. Wszystkie działania ratownicze będą realizowane zgodnie z najnowszymi i aktualnymi wytycznymi dotyczącymi specjalistycznych procedur medycznych. Dzięki udziałowi polskich i czeskich zespołów ratownictwa medycznego ćwiczenia przyczynią się do nawiązania bliższych kontaktów oraz poprawy koordynacji zarządzania zespołami ratowniczymi na polsko-czeskim pograniczu.

Szkolenia ratowników medycznych 

Działanie obejmuje zorganizowanie czterech dwudniowych szkoleń dla personelu medycznego, w tym dwóch w Polsce oraz dwóch w Czechach. Przedmiotem szkolenia będzie m.in udzielanie pomocy w sytuacji wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia, wspólne współdziałanie w udzielaniu opieki przedszpitalnej przez ratowników medycznych w  wybranych przypadkach (nagłe zatrzymanie krążenia, ciężkie urazy, itp.). W ramach szkoleń organizowanych w Polsce planowane jest przeszkolenie ratowników medycznych, członków Zespołów Ratownictwa Medycznego z Polski i Czech do właściwego postępowania w przypadku zatrzymania krążenia u osób dorosłych oraz okolicznościach występujących w okresie przed i około zatrzymania krążenia. Rozpoznanie pacjentów z ryzykiem zatrzymania krążenia. Identyfikacja przyczyny, wdrożenie działań zapobiegających wystąpieniu zatrzymania krążenia. Rozwiązywanie problemów występujących w sytuacjach towarzyszących zatrzymaniu krążenia - elementy komunikacji z zespołem, bliskimi pacjenta oraz decyzyjność w sytuacjach nagłych. Zajęcia poprowadzą instruktorzy zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. Intensywny czas kursu obejmuje wykłady, pokazy, dyskusje i stacje ćwiczeniowe. Głównym elementem przekazywania wiedzy są ćwiczenia w małych grupach (do ośmiu osób), przy wykorzystaniu scenariuszy symulowanych na manekinach przystosowanych do wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (np. dostęp dożylny, wentylacja przyrządowa, intubacja, wykonanie defibrylacji). Szkolenie zostanie zakończone uzyskaniem certyfikatu.

Spotkania robocze

Podczas spotkań roboczych zespoły projektowe będą omawiały bieżące sprawy związane z realizacją działań projektowych. Planowana jest organizacja spotkań co sześć miesięcy.

Grupy docelowe projektu:

  1. Pracownicy medyczni instytucji zaangażowanych w projekt a w szczególności ratownicy medyczni i pielęgniarki systemu. Rezultaty projektu będą silnie oddziaływały na grupy docelowe. Przez realizację działań projektowych zacieśnieniu ulegnie współpraca pomiędzy pracownikami służb ratownictwa medycznego po obu stronach granicy.
  2. Mieszkańcy regionu objętego projektem. Realizacja działań projektowych przyczyni się do wzrostu poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców terenów pogranicza polsko- czeskiego objętego działaniami projektowymi.