Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze
Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze

Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze

Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze jest zakładem leczniczym prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z siedzibą w Jeleniej Górze. Swoją działalność rozpoczęło w 1949 roku – kiedy to Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża podjął decyzję o utworzeniu zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Stacja Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 21.

Kolejne lata niosły za sobą zmiany związane zarówno ze zmianami siedziby jak również dotyczyły utraty samodzielności poprzez wcielenie Pogotowia w struktury szpitala. Rok 1984 i zarządzenie Wojewody Jeleniogórskiego Nr 57/83 z grudnia 1983 r. to utworzenie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, która jest podstawą działającego obecnie Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej 126A. Obecny rejon operacyjny Pogotowia to 4 powiaty: jeleniogórski, kamiennogórski, lubański, lwówecki. 

Obszar ten zabezpiecza 13 Zespołów Ratownictwa Medycznego – 5 zespołów specjalistycznych i 8 zespołów podstawowych.

Celem działania Pogotowia jest :

 1. Zapewnienie pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
 3. Promocja zdrowia.

Do zadań Pogotowia należy:

 1. Wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, o których mowa w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
 2. Organizacja i udzielanie niezbędnej pomocy medycznej w przypadkach klęsk żywiołowych i katastrof.
 3. Prowadzenie działań ratownictwa medycznego wspólnie z innymi jednostkami współpracującymi z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.
 4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie jednostek ochrony zdrowia i innych podmiotów, w tym zabezpieczenie pod względem medycznym imprez masowych.
 5. Organizowanie i zabezpieczenie łączności bezprzewodowej w zakresie ratownictwa medycznego, spójnej z systemem krajowym przy wykorzystywaniu kanałów ratowniczych w pasmach częstotliwości przydzielanych dla resortu zdrowia i kompatybilnej ze służbami ratowniczymi innych resortów.
 6. Wykonywanie samochodowego transportu medycznego.
 7. Organizowanie szkoleń z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej.
 8. Realizacja zleconych przez właściwy organ określonych zadań związanych z obroną cywilną, sprawami obronnymi i ochroną ludności.
 9. Promocja zdrowia.
 10. Uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawody medyczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób

 

Osoba do kontaktu:

999.jgora.pl