Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu
Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu

Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu

Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, (t. j. Dz. U. 2016 poz. 1638 z późn. zm.) prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Dolnośląskie.

Siedzibą Pogotowia jest miasto Wałbrzych. Zespoły Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego specjalistyczny (S) i podstawowy (P) stacjonują w Wałbrzychu, przy ul. Chrobrego 39 i przy ul. Ogrodowej 20.
Pogotowie zapewnia całodobową gotowość Zespołów Ratownictwa Medycznego określonego typu do realizowania wezwań i udzielania świadczeń zdrowotnych.
Zapewnienie gotowości oznacza stworzenie odpowiednich warunków organizacyjno – technicznych, umożliwiających jak najszybsze udzielenie świadczeń zdrowotnych przez zespół określonego typu:

 • wyposażony w pojazd spełniający warunki określone odrębnymi przepisami,                   
 • posiadający do dyspozycji, zamontowany w pojeździe lub przenośny sprzęt i aparaturę medyczną zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • w składzie osobowym, w liczbie i o kwalifikacjach przewidzianych dla danego typu zespołu  w przepisach odrębnych,  
 • posiadający kompletny zestaw leków i środków medycznych określonych odrębnymi przepisami.

Rejon operacyjny Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu obejmuje miasto Wałbrzych i powiat wałbrzyski. Obszar ten zabezpiecza 6 zespołów ratownictwa medycznego: 2 zespoły specjalistyczne i 4 zespoły podstawowe. 

Celem działania Pogotowia jest:

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w miejscu zdarzenia w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia, w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego;
 2. udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania;

Do zadań Pogotowia należy:

 1. prowadzenie działań ratownictwa medycznego wspólnie z innymi jednostkami współpracującymi z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego;
 2. organizowanie i zabezpieczenie łączności bezprzewodowej w zakresie ratownictwa medycznego, spójnej z systemem krajowym  przy wykorzystaniu kanałów ratowniczych w pasmach częstotliwości przydzielanych dla resortu zdrowia i kompatybilnej ze służbami ratowniczymi innych resortów;
 3. organizacja i udzielanie niezbędnej pomocy medycznej w przypadkach klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu;
 4. wykonywanie samochodowego transportu sanitarnego;
 5. rozpoznawanie i monitorowanie występujących zagrożeń;
 6. systematyczna obserwacja i analiza przyczyn wypadków, urazów i nagłych zachorowań, powiadamianie właściwych organów administracji i samorządu o przyczynach i wynikających wnioskach oraz sporządzanie okresowych ocen sytuacji na terenie działania i analiz wynikających z realizowanych zadań;
 7. organizowanie szkoleń z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej;
 8. wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, o których mowa w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
 9. udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie jednostek ochrony zdrowia i innych podmiotów, w tym zabezpieczenie pod względem medycznym imprez masowych
 10. profilaktyka i promocja zdrowia;
 11. uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawody medyczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób;
 12. realizacja zleconych przez właściwy organ określonych zadań związanych z obroną cywilną, sprawami obronnymi i ochroną ludności.

Pogotowie dla osiągnięcia swoich celów i realizacji zadań:

 1. współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, innymi podmiotami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, instytucjami działającymi na rzecz ochrony zdrowia, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami;
 2. może uczestniczyć w realizacji zadań i programów zdrowotnych oraz naukowych zlecanych przez instytucje naukowe, zakłady pracy, organizacje społeczne, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty

 

Osoba do kontaktu:

Dariusz Lisowski

+48 502 441 810

techniczny@pog999-wb.home.pl